برتردانلود چیست؟

مرجعی جهت معرفی، آموزش و دانلود رایگان برترینا که از اواسط سال 98 پا به عرصه وب گذاشت